خدمات مدیریت شده امنیت اطلاعات

شرکت ایمن پردیس با ارایه خدمات مدیریت شده امنیت اطلاعات ضمن کاهش مخاطراتی که متوجه دارایی‌های سازمانها می‌باشد، هزینه‌های عملیاتی لازم جهت پایش و مدیریت زیرساختار‌ها را نیز کاهش می‌دهد.خدمات ارایه شده شرکت ایمن پردیش جهت برونسپاری خدمات مدیریت شده امنیت اطلاعات به شرح زیر می‌باشد:

  • IDS/IPSمدیریت شده

  • Firewall مدیریت شده

  • Web Application Firewall مدیریت شده

  • پایش امنیت

  • مدیریت فایلهای ثبت وقایع

  • مدیریت آسیب‌پذیری